Source: https://nrev.jp/2020/05/18/and-the-breadcrumbs-spoke/

There are many resources to be a data scientist. Generally, for certification, many people decide to learn from courses or course bundles from MOOC platforms like Udemy, Coursera, Udacity etc. Also, some people decide to learn data science at master programs at a university. Many of these programs are paid…


2018 yılı, 2017 yılı gibi yapay zekayı çokça tartışacağımız, birçok yeni örneğini göreceğimiz bir yıl olacağa benziyor. 2000 yılından bu yana yapay zeka temalı filmlerin sayısı artsa da, filmlerin başlangıcı, modern bilim hakkında hayaller kurmaya başladığımız ve kurgular yaptığımız tarihler, 1920’li yıllara uzanıyor. …

Murat Öztürkmen, PhD

Data Scientist, Behavioral Economist, Neuroeconomist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store